Ühisarve teenust reguleerivad Elektrilevi vastavad tüüptingimused:

 

ELEKTRILEVI OÜ TÜÜPTINGIMUSED ELEKTRIMÜÜJALE VÕRGUTEENUSTE ARVETE ESITAMISEKS TARBIJALE

1 Üldsätted

1.1 Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool) tüüptingimused elektrimüüjale (edaspidi: müüja või pool) võrguteenuste arvete esitamiseks tarbijale (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi võrguettevõtja osutatud võrguteenuse arvete esitamisel tarbijatele (edaspidi: teenus).

1.2 Tüüptingimused on võrguettevõtja ja müüja vahel sõlmitud võrguteenuste arvete esitamise lepingu (edaspidi: arveldusleping) lahutamatu osa.

1.3 Võrguettevõtjaga arvelduslepingu sõlminud müüja esitab tarbijale, kellega tal on sõlmitud avatud tarne elektrileping, võrguteenuse arve. Müüja esitab sellisel juhul tarbijale arve müüdud elektrienergia eest ja võrgulepingu alusel osutatud elektrituruseaduse § 65 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud võrguteenuste eest.

1.4 Müüja ja võrguettevõtja lepivad arvelduslepinguga kokku, kas müüja esitab arve kõigile kodutarbijatele või äritarbijatele või nii kodu- kui ka äritarbijatele.

1.5 Müüjal ei ole õigust võrguettevõtja nimel sõlmida, muuta või lõpetada tarbijaga sõlmitud võrgulepinguid.

1.6 Pooled peavad arvelduslepingu täitmisel lähtuma hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, samuti mõistlikult arvestama üksteise huvide ja õigustega.

1.7 Arvelduslepingus sätestamata nõuete osas peab teenus vastama tavaliselt sarnasele tegevusele esitatavatele nõuetele ja/või võimaldama poole jaoks arvelduslepinguga eeldatud eesmärgi saavutamist ning olema asjaolusid arvestades mõistliku, kuid mitte madalama kui keskmise kvaliteediga.

1.8 Müüja peab järgima sellise teabe konfidentsiaalsuse nõuet, mille ta on oma tegevuse käigus saanud võrguettevõtjalt või AVP-st elektrienergia tootmis- või tarbimiskoguste ja arvestuste kohta. Müüjal ei ole käesolevas punktis nimetatud konfidentsiaalsuskohustust üksnes seaduses sätestatud juhtudel.

1.9 Pooled kohustuvad konfidentsiaalsena hoidma teise poole mitteavalikku teavet, mis võrguettevõtja vaates hõlmab muu hulgas andmeid tema enda, tema partnerite, klientide, samuti teiste isikute majandusliku olukorra, äriprotsesside, ideede, sisemise töökorralduse ja muu töökorraldusse puutuva kohta; informatsiooni võrguettevõtja poolt töödeldavate andmete puutumatuse ja kaitstuse eesmärgil kasutatavate turvasüsteemide kohta jne sõltumata sellest, kas võrguettevõtja on nimetatud andmed konfidentsiaalsena märgistanud.

1.10 Pooled võivad arvelduslepingu täitmisel kasutada kolmanda isiku abi, jäädes ise vastutavaks arvelduslepingu täitmise eest.

 

2 Mõisted

2.1 Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

2.1.1 andmevahetusplatvorm (edaspidi: AVP) – keskne digitaalne keskkond andmete vahetamiseks müüja ja võrguettevõtja vahel;

2.1.2 arveldusperiood – kalendrikuine võrguteenuse osutamise periood;

2.1.3 arvestus – võrguettevõtja poolt AS’iga Elering kokkulepitud formaadis müüjale edastatav info:

2.1.3.1 võrgulepingu number, mõõtepunkti EIC kood;

2.1.3.2 tarbimiskoha aadress;

2.1.3.3 kokkulepitud võrguteenuse hinnapakett;

2.1.3.4 osutatud võrguteenuse periood;

2.1.3.5 arvesti number;

2.1.3.6 perioodi alg- ja lõppnäit;

2.1.3.7 tarbitud ja/või võrku antud aktiiv- ja reaktiivenergia kogused;

2.1.3.8 prognoosi olemasolul info, et andmed on prognoositud;

2.1.3.9 võrgutasu (kõik komponendid, ühik, tariif, maksumus);

2.1.3.10 taastuvenergiatasu ja elektriaktsiisi määr ja summa sh aktsiisivabastused;

2.1.3.11 võrgutasu summad käibemaksuta arvestuses;

2.1.3.12 käibemaksu info;

2.1.3.13 võrgutasude vähendamised ja allahindlused ning tarbijatele makstavad muud hüvitised;

2.1.3.14 arvestuseta tarbimise arvestus ja maksumus;

2.1.3.15 võrgulepingust tulenevad leppetrahvid.

2.1.4 tarbija – võrguteenuse kasutaja, sh tootja, võrguettevõtja, kodutarbija või äritarbija.

 

3 Tagatised

3.1 Müüja kohustub andma võrguettevõtjale tagatisena esimesel nõudel realiseeritava pangagarantii võrguettevõtja vormil, tasuma ettemaksu või andma pangagarantii kombineerituna ettemaksuga, millega müüja tagab arvelduslepinguga võetud kohustuste täitmise. Pangagarantii ja ettemaksuga seotud kulud kannab müüja. Võrguettevõtja ettemaksult intressi ei maksa.

3.2 Pooled lepivad arvelduslepingu sõlmimisel kokku, kas tagatisena kasutatakse pangagarantiid, ettemaksu või nende kombinatsiooni.

3.3 Pangagarantii annab Eesti või Euroopa majandusruumi kuuluva riigi pank, mille rahvusvaheline investeerimistaseme krediidireiting on vähemalt A-/A3.

3.4 Võrguettevõtja esitab müüjale ettemaksu arve arveldusperioodi eest hiljemalt sellele eelneva kuu viimasel päeval.

3.5 Tagatise summa ei või olla väiksem arveldusperioodi kohta võrguettevõtja poolt prognoositavast arve summast ning arvutatakse järgmiselt:

3.5.1 aluseks võetakse müüja elektrilepingutega mõõtepunktid arveldusperioodi alguse seisuga;

3.5.2 iga mõõtepunkti kohta võetakse aluseks eelmise aasta sama perioodi tarbimine (kWh, kvarh);

3.5.3 iga mõõtepunkti tarbitud kogus korrutatakse koefitsiendiga 1,11, mis arvestab võrguteenuse mahu maksimaalset muutust;

3.5.4 p.3.5.3 leitud kogused korrutatakse arveldusperioodi alguses kehtivate võrgutasudega;

3.5.5 p.3.5.4 arvutatud korrutistele liidetakse võrgulepingu kohased püsitasud;

3.5.6 p.3.5.5 arvutatud summadele liidetakse taastuvenergia tasu ja elektrienergia aktsiisi maksumus, mis on leitud korrutades p.3.5.3 arvutatud kogused arveldusperioodi alguses kehtiva taastuvenergia ja elektrienergia aktsiisi määraga;

3.5.7 p.3.5.6 mõõtepunktide kohta arvutatud summad liidetakse;

3.5.8 p. 3.5.1. kuni 3.5.7 alusel arvutatud summale lisandub käibemaks

3.6 Kui Müüja on tagatiseks valinud pangagarantii või pangagarantii kombineerituna ettemaksuga, esitab ta pangagarantii võrguettevõtjale enne arvelduslepingu sõlmimist.

3.7 Kui Müüja on tagatiseks valinud pangagarantii kombineerituna ettemaksuga, esitab võrguettevõtja ettemaksu arve, mille summa on leitud lahutades p 3.5 alusel arvutatud tagatise summast müüja poolt esitatud garantii summa.

3.8 Võrguettevõtja kontrollib igakuiselt pangagarantii piisavust.

3.9 Kui müüja on valinud tagatiseks pangagarantii ja seatud pangagarantii on väiksem, kui on ette nähtud p.3.5., teavitab võrguettevõtja esimesel võimalusel sellest müüjat ja nimetab lisasumma, mille ulatuses tuleb pangagarantiid suurendada hiljemalt 5 päeva jooksul alates müüja teavitamisest.

 

4 Nõuded tarbijale esitatavale arvele

4.1 Müüja tagab, et väljastataval arvel on märgitud võrguettevõtja nimi, kontaktaadress ja logo vastavalt võrguettevõtja kehtestatud nõuetele.

4.2 Arvel peab lisaks õigusaktides nõutud kohustuslikele rekvisiitidele olema esitatud iga tarbimiskoha kohta:

4.2.1 võrgulepingu number, mõõtepunkti EIC kood;

4.2.2 tarbimiskoha aadress;

4.2.3 kokkulepitud võrguteenuse hinnapakett;

4.2.4 osutatud võrguteenuse periood;

4.2.5 arvesti number;

4.2.6 perioodi alg- ja lõppnäit, kui võrguettevõtja poolt edastatud arvestus seda sisaldab;

4.2.7 tarbitud ja/või võrku antud aktiiv- ja reaktiivenergia kogused;

4.2.8 prognoosi olemasolul info, et andmed on prognoositud;

4.2.9 võrgutasu (kõik komponendid, ühik, tariif, maksumus);

4.2.10 taastuvenergiatasu ja elektriaktsiisi määr ja summa sh aktsiisivabastused;

4.2.11 võrgutasu summad käibemaksuta arvestuses;

4.2.12 käibemaksu määr ja summa;

4.2.13 võrgutasude vähendamised ja allahindlused ning tarbijatele makstavad muud hüvitised;

4.2.14 arvestuseta tarbimise arvestus ja maksumus;

4.2.15 võrgulepingust tulenevad leppetrahvid.

4.3 Müüja peab arvele lisama kõik võrguettevõtja poolt edastatud arvestused, sh võrgutasu korrektsioonarvestused.

4.4 Arvel peab kajastuma järgmine teave tarbijale:

4.4.1 võrguteenusega seotud küsimuste korral tuleb pöörduda võrguettevõtja kontaktidele;

4.4.2 arvega seotud küsimuste korral tuleb pöörduda müüja kontaktidele;

4.4.3 tarbija õiguste ja vaidluste lahendamise korra kohta.

4.5 Arvel tuleb võrguettevõtja nõudmisel esitada teave:

4.5.1 võrgulepingu tüüptingimuste jõustumise ja muudatuste kohta;

4.5.2 võrguettevõtja poolt tarbijale esitatava info kohta (nt muutused võrgutasude, taastuvenergia tasu või elektriaktsiisi kohta);

4.6 Müüja eristab tarbijale esitataval arvel võrguteenustega seotud andmed elektrienergia müügiga seotud andmetest.

4.7 Müüjal on õigus nõuda kliendilt tähtajaks tasumata teenuse arvelt viiviseid võrguettevõtja poolt sätestatud määras.

4.8 Müüja väljastab tarbijale võrgutasude arved enda nimel ja kulul. Tarbija makstud tasud laekuvad müüja arvelduskontole.

 

5 Võrguettevõtja ja müüja vaheline arveldus

5.1 Võrguettevõtja esitab müüjale igakuiselt järgmiseid arveid:

5.1.1 Koondarve tarbijatele osutatud võrguteenuse eest sh taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis;

5.1.2 Koondarve müüja tellimisel tehtud lülitamistoimingute eest;

5.1.3 Ettemaksu arve, kui tagatiseks on ettemaks.

5.2 Võrguettevõtja esitab müüjale koondarve hiljemalt arveldusperioodile järgneva kuu 12. kuupäeval tarbijatele osutatud võrguteenuste eest. Ettemaksu arve esitatakse hiljemalt arveldusperioodile eelneva kuu viimasel kuupäeval.

5.3 Võrguettevõtja esitab müüjale koos võrguteenuse koondarvega lisa, milles on detailselt kirjeldatud mõõtepunktide kaupa summad, mille alusel koondarve koostati.

5.4 Kui pooled on kokku leppinud tagatisena ettemaksu, tehakse p.5.1.1 ja p 5.1.2 nimetatud arve koostamisel tasaarveldus arveldusperioodi kohta tehtud ettemaksega.

5.5 Müüja tasub võrguettevõtjale p.5.1.1 ja 5.1.2 nimetatud arve arveldusperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks sõltumata sellest, kas tarbija on võrgutasu arve müüjale tasunud või mitte.

5.6 Müüja tasub võrguettevõtjale p.5.1.3 nimetatud arve arveldusperioodi 20. kuupäevaks õigusega tasaarvestada p.5.4 nimetatud tasaarvelduse tulemusena tekkinud ettemaksuga.

5.7 Kui p.5.1.1 ja/või p.5.1.2 arve ei ole maksetähtpäevaks tasutud, on võrguettevõtjal õigus seatud pangagarantii maksmata summa ulatuses realiseerida.

5.8 Juhul kui arveldusandmetes on ebatäpsusi, siis vajadusel esitab võrguettevõtja müüjale täiendava arve.

5.9 Müüja tasub võrguettevõtjale p.5.8 nimetatud arves ettenähtud summa 7 päeva jooksul arve väljastamisest.

5.10 Kui müüja ei tasu arvet sellel märgitud maksetähtpäevaks, maksab ta võrguettevõtjale kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1 % päevas.

5.11 Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (sh viivised, leppetrahvid) ja seejärel põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.

5.12 Võrguettevõtja ei maksa müüjale arvelduslepingu täitmise eest tasu ja ei hüvita müüjale mistahes kulutusi, mis kaasnevad arvelduslepingu täitmisega. Võrguettevõtja ei hüvita müüjale arvelduslepingu täitmisel tekkinud kahju.

5.13 Arvelduslepingu lõppemisel esitab võrguettevõtja müüjale lõpparve viimasest koondarvest kuni lepingu lõppemiseni edastatud arvestuste eest.

 

6 Nõuded andmevahetusele

6.1 Võrguettevõtja esitab AVP-sse info müüja ja võrguettevõtja vahel sõlmitud arvelduslepingu kohta.

6.2 Võrguettevõtja edastab müüjale arvestused AVP kaudu hiljemalt arveldusperioodi järgse kuu 12. kuupäeval. Müüja võib teavitada võrguettevõtjat võrguteenuse arvestuste mittesaamisest pärast 12. kuupäeva.

6.3 Võrguettevõtja edastab AVP-sse mõõtepunkti ja/või lepingu põhised

arvestused võrgulepingu kehtivusperioodi kohta.

6.4 Võrguettevõtja poolt edastatavad arvestused sisaldavad p.4.2 ja 4.5 kirjeldatud andmeid.

6.5 Kui pärast arve esitamist tuvastatakse mõõtesüsteemi rike või edastatud andmete erinevus tegelikust tarbimisest, saadab võrguettevõtja uued arvestused kuni 12 kuu kohta tagasiulatuvalt.

6.6 Tarbija teenindamiseks vajaliku teabe kahesuunaline vahetus toimub AVP kaudu.

6.7 Müüjal peab olema võimekus võtta AVP-st vastu võrguettevõtja infot.

6.8 Pooled lähtuvad andmevahetusel lisaks tüüptingimustes sätestatule AS-i Elering kehtestatud „Andmelao tehnilisest juhendist“, mis on saadaval veebilehel www.elering.ee.

6.9 Pooled tagavad arvelduslepingu täitmiseks vajalike ja nende omandis või valduses olevate andmebaaside ja infosüsteemide pideva töökorras oleku.

 

7 Nõuded tarbijate isikuandmete töötlemisele

7.1 Müüja kohustub järgima isikuandmete kaitse seadusega isikuandmete kaitseks kehtestatud nõudeid.

7.2 Müüja ei või tarbija nõusolekuta töödelda võrguettevõtja tarbijate isikuandmeid muul eesmärgil kui arvelduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.3 Müüja peab rakendama organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise ning volitamata töötlemise eest.

7.4 Müüja tagab ja vastutab selle eest, et müüja ja kõik isikud, keda müüja kasutab oma lepinguliste kohustuste täitmiseks, kohustuvad hoidma saladuses ning mitte edastama kolmandatele isikutele võrguettevõtja tarbijate isikuandmeid, mis on teatavaks saanud lepingulisi kohustusi täites või juhuslikult.

 

8 Kohustused tarbija teenindamisel

8.1 Müüja vastab arveldusega seotud tarbija küsimustele võrguettevõtja kodulehe arvete lehel toodud tüüpvastuste ulatuses.

8.2 Müüja selgitab välja, kas arve on ebatäpne ning tarbija nõudmisel korrigeerib andmed ja väljastab uue arve. Kui müüjal on uue arve koostamiseks vaja andmeid võrguettevõtjalt, esitab müüja pöördumise võrguettevõtjale AVP kaudu.

8.3 Müüja selgitab tarbijale tarbijast tuleneva võrguühenduse katkestamise põhjuseid ning annab teavet katkestatud võrguühenduse taastamise võimaluste kohta.

8.4 Müüja annab tarbijale infot võrguettevõtja kontaktandmete kohta.

8.5 Mõõtepunkti andmete ja arveldusega seotud tarbijate pöördumiste lahendamiseks pöördub müüja vajadusel võrguettevõtja poole AVP kaudu.

8.6 Võrguettevõtja vastab müüja pöördumisele 5 päeva jooksul alates AVP poolsest kinnitusest pöördumise edastamisest võrguettevõtjale. Kui müüja on kehtestanud arvete väljastamisel arve miinimumsumma, siis teavitab ta sellest tarbijat oma veebilehel.

8.7 Müüja lepib tarbijaga kokku arve esitamise kanali.

8.8 Müüja lähtub tarbija teenindamisel võrgulepingu tüüptingimustes toodud asjakohastest tingimustest.

 

9 Võrguühenduse katkestuste tellimise ja info vahetamise kord

9.1 Kui tarbija on täielikult või osaliselt jätnud talle osutatud võrguteenuse eest makstava rahasumma tasumata, võib müüja taotleda võrguettevõtjalt tarbija tarbimiskoha võrguühenduse katkestamist.

9.2 Võrguühenduse katkestamise eeldus on, et tarbija ei ole müüjale tähtaegselt tasunud tarbijale osutatud võrguteenuse eest esitatud arvet. Müüja ei või taotleda võrguettevõtjalt võrguühenduse katkestamist, kui tarbija on jätnud tasumata talle esitatud arvest ainult elektrienergia eest tasumisele kuuluva osa.

9.3 Müüja teavitab tarbijat võrguühenduse katkestamisest, järgides selleks õigusaktidega ette nähtud korda ja teavitamise vormi. Tarbijale edastatavas teates peab olema alati märgitud võrguühenduse katkestamise põhjus, kavandatud katkestamise aeg ning tarbija õigusi ja vaidluste lahendamise võimalusi käsitlev teave.

9.4 Võrguettevõtja võib keelduda tarbimiskoha võrguühenduse katkestamisest. Sellisel juhul ostab võrguettevõtja vastava nõude tagasi ja tasaarvestab selle järgmise perioodi koondarvega. Müüja väljastab võrguettevõtja nõudmisel dokumendi, mis kinnitab nõude tagasiloovutamist.

9.5 Kui müüja esitab võrguettevõtjale tarbija võlgnevuse kohta valeinfot või rikub õigusaktidega sätestatud tarbija teavitamise korda ja võrguettevõtja katkestab seetõttu tarbija tarbimiskoha võrguühenduse õigusvastaselt, vastutab müüja tarbijale ja võrguettevõtjale põhjustatud kahju eest.

9.6 Kui müüja taotleb võrguettevõtjalt tarbija võrguühenduse katkestamist, esitab ta vähemalt 8 tööpäeva enne soovitud katkestust võrguettevõtjale taotluse läbi AVP. Taotluses peab olema näidatud võrguühenduse katkestamise õiguslik alus ja katkestamise õiguse alguse kuupäev.

9.7 Kui õiguslik alus võrguühenduse katkestamiseks on ära langenud, siis teavitab müüja sellest võrguettevõtjat läbi AVP hiljemalt järgmisel tööpäeval vastava sündmuse saabumisest.

9.8 Võrguettevõtja pingestab tarbimiskoha hiljemalt 4 tööpäeva jooksul müüjalt punktis 9.6 nimetatud teavituse või hiljemalt 8 tööpäeva jooksul, kui on vajalik katkestus elektrivõrgus. Pingestamise eelduseks on katkestuse tellinud müüja nõusolek, kui tarbija on pärast katkestust müüjat vahetanud.

9.9 Kui müüja ei teavita võrguettevõtjat tarbija tarbimiskoha pingestamise vajadusest või teavitab sellest hilinemisega, mistõttu võrguettevõtja ei jõua tarbimiskohta õigeaegselt pingestada, hüvitab müüja tarbijale hilinemisest põhjustatud kahju.

9.10 Müüjal on õigus tühistada lülitamise tellimus, teatades sellest AVP kaudu võrguettevõtjale vähemalt 1 tööpäev enne planeeritud lülitamist.

9.11 Võrguettevõtja esitab lülitamise tellimuste alusel arve müüjale ja võtab arvesse tühistamise tellimused v.a lülitamise päeval toimunud tühistamised.

9.12 Müüja esitab tarbijale arved võlgnevuse tõttu võrguühenduse katkestamise ja pingestamise eest võrguettevõtja hinnakirja alusel.

 

10 Vastutus kohustuse rikkumise eest

10.1 Arvelduslepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest (lepingu rikkumine) vastutavad pooled arvelduslepinguga, Eesti Vabariigi õigusaktidega ja kohalduvate Euroopa Liidu õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses.

10.2 Pool ei vastuta oma arvelduslepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav.

10.3 Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta arvelduslepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.4 Pool võib arvelduslepingu rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või arvelduslepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Pool hüvitab teisele poolele arvelduslepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täimisega tekitatud varalise kahju. Muu kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.

10.5 Vastutuse piiramine ei ole lubatud, kui kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui vastutuse piiramine ei ole muul seaduslikul alusel lubatud.

10.6 Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

10.7 Pooled vastutavad arvelduslepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.

10.8 Müüja on kohustatud viivitamatult informeerima võrguettevõtjat kõigist asjaoludest, mis võivad takistada müüjal täitmast oma kohustusi võrguettevõtja või tarbija ees, sealhulgas ühinemisest, jagunemisest, pankroti-, täite- või likvideerimismenetlusest.

 

11 Arvelduslepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

11.1 Arveldusleping jõustub allakirjutamisest mõlema poole poolt. Arveldusleping tuleb sõlmida vähemalt 5 tööpäeva enne arveldusperioodi algust.

11.2 Arvelduslepingut, v.a tüüptingimusi, võib muuta üksnes poolte kirjaliku kokkuleppega.

11.3 Arvelduslepingu tüüptingimused kehtestab võrguettevõtja. Võrguettevõtjal on õigus tüüptingimusi ühepoolselt muuta müüjaga vastavat muutmise kokkulepet sõlmimata.

11.4 Võrguettevõtja teatab müüjale tüüptingimuste muudatusest vähemalt 30 päeva ette poolte vahel kokkulepitud viisil ja kontaktandmetel.

11.5 Kui müüja ei ole muudatustega nõus, on tal õigus poolte vahel sõlmitud arveldusleping üles öelda punktis 11.12. nimetatud tähtaja jooksul, teatades sellest võrguettevõtjale kokku lepitud viisil ja kontaktandmetel ja täites kõik oma arvelduslepingust tulenevad kohustused.

11.6 Juhul, kui seoses uute õigusaktide vastuvõtmise, muudatuste või täienduste tegemisega osutub mõni arvelduslepingu punktidest õigusaktiga vastuolus olevaks, muutub see punkt kehtetuks ning pooled võtavad tarvitusele abinõud kehtetu punkti asendamiseks uue õiguspärase sättega. See aga ei mõjuta arvelduslepingu ülejäänud, seadusega kooskõlas olevate punktide kehtivust.

11.7 Arveldusleping lõpeb:

11.7.1 kui arvelduslepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud;

11.7.2 kui pool lõpetab arvelduslepingu;

11.7.3 arvelduslepingu tervikuna kehtetuks tunnistamisel seaduses sätestatud juhtudel;

11.7.4 arvelduslepingu lõpetamisel poolte kokkuleppel;

11.7.5 muul seaduses või arvelduslepingus sätestatud juhul.

11.8 Pool võib arvelduslepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult ette vähemalt 60 päeva.

11.9 Poolel on õigus arveldusleping mõjuval põhjusel erakorraliselt üles öelda juhul, kui teine pool rikub arvelduslepingut oluliselt ja ei ole

kõrvaldanud rikkumist talle selleks antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.

11.10 Oluliseks rikkumiseks loetakse:

11.10.1 kui müüja on rikkunud kohustusi, mille täpne järgimine on arveldusepingu täitmise jätkamisel võrguettevõtja huvi püsimise eelduseks;

11.10.2 müüja elektrimüügi tegevusluba on tühistatud või lõppenud;

11.10.3 müüja ei ole seadnud või suurendanud määratud tähtajaks võrguettevõtja kasuks nõutud suuruses pangagarantiid või ei ole tasunud tähtaegselt ettemaksu ja/või koondarvet;

11.10.4 kui võrguettevõtja on mõjuva põhjuseta jätnud arvestused edastamata.

11.11 Arvelduslepingu erakorralisest ülesütlemisest teavitab pool teist poolt kirjalikult ette vähemalt 5 päeva.

11.12 Sõltumata arvelduslepingu ülesütlemise põhjusest võib arvelduslepingu üles öelda üksnes kalendrikuu viimaseks päevaks. Arvelduslepingu lõppemisel mistahes põhjusel, kaasa arvatud arvelduslepingu kehtetus, kohaldatakse ka arvelduslepingu lõppemise järel neid arvelduslepingu sätteid, mis oma olemuselt sätestavad poolte õigusi ja kohustusi arvelduslepingu lõppemise järgselt.

11.13 Arvelduslepingu lõppemise järgselt võrguettevõtja müüjale arvestusi ei edasta.

11.14 Võrguettevõtja esitab arvelduslepingu lõppemise järgselt müüjale koondarve müüjale edastatud, kuid arveldamata arvestuste eest.

11.15 Müüja on kohustatud võrguettevõtja ja müüja vahelise arvelduslepingu lõppemisest teavitama koheselt kõiki tarbijaid, kellele müüja võrgutasude arveid esitas.

 

12 Võrgulepingust tulenevate nõuete loovutamine

12.1 Võrguettevõtja annab müüjale üle (loovutab) pärast arvelduslepingu sõlmimist võrgulepingutest tulenevad iga arveldusperioodi tasunõuded tarbijate vastu (edaspidi: nõue) arveldusperioodile järgneva kuu 1 kuupäeva seisuga tingimusel, et leping kehtib.

12.2 Võrguettevõtja kinnitab, et nõue kuulub talle ja ta ei ole nõuet kolmandatele isikutele võõrandanud, samuti ei ole nõude loovutamine muul viisil piiratud.

12.3 Võrguettevõtja müüjale nõude loovutamise eest tasu ei maksa. Võrguettevõtja ei hüvita müüjale mistahes kulutusi, mis tekkisid seoses nõude sissenõudmisega tarbijalt (nt inkassotasu, riigilõiv, menetluskulud jms).

12.4 Võrguettevõtja ei vastuta nõude täitmise eest tarbija poolt.

12.5 Müüja nõudmisel annab võrguettevõtja müüjale üle nõuet tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast müüja vastavasisulise avalduse kättesaamist.

12.6 Võrguettevõtja teeb koostööks müüjaga mõistlikke jõupingutusi, mis on vajalikud tarbijale esitatava nõude põhistamiseks, edastades eelkõige müüjale vastavat teavet.

 

13 Teavitamine

13.1 Kõik arvelduslepingu ja selle täitmisega seotud tahteavaldused loetakse kooskõlas arvelduslepinguga esitatuks, kui need tahteavaldused on antud teisele poolele üle allkirja vastu või edastatud kirja või elektronposti teel (välja arvatud juhul, kui arvelduslepingu või seadusega on ette nähtud tahteavalduse edastamine ainult kirjalikult) arvelduslepingus nimetatud aadressidel või sidevahendite numbritel.

13.2 Pool peab viivitamatult teatama teisele poolele kontaktandmete muutumisest.

13.3 Pool tagab tähtajatult teise poole konfidentsiaalse teabe salajasuse ning ei kasuta, kopeeri, taasesita, levita, valmista, avalda ega anna teise poole konfidentsiaalset teavet muul otsesel või kaudsel viisil kolmandale isikule üle ega kasuta konfidentsiaalset teavet ühelgi eesmärgil, välja arvatud juhul, kui see on arvelduslepingus sõnaselgelt või teise poole poolt kirjalikult lubatud. Pool avaldab konfidentsiaalset teavet ainult neile töötajatele ja kolmandast isikust konsultantidele, kes vajavad seda tööülesannete täitmiseks ning keda on selle teabe konfidentsiaalsusest teavitatud ja kes on kohustunud vastava teabe konfidentsiaalsust säilitama kirjaliku lepingu või õigusaktide nõuetest tulenevalt. Konfidentsiaalne teave on poole mitteavalik teave. Võrguettevõtja konfidentsiaalne teave hõlmab muu hulgas andmeid võrguettevõtja, tema partnerite, tarbijate samuti teiste isikute majandusliku olukorra, sisemise töökorralduse ja muu töökorraldusse puutuva kohta.

 

14 Lahkarvamuste lahendamine

14.1 Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

14.2 Kui pooled ei jõua lahkarvamuse osas kokkuleppele, on poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kas kohtuväliste institutsioonide poole või esitada nõue kohtusse.

14.3 Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse võrguettevõtja asukohajärgses kohtus, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

14.4 Poolte vahelistele tehingusuhetele ja vaidluste lahendamisele kohaldatakse Eesti õigust.