Kui suur peaks olema korteri peakaitse?

Peakaitse ei tohi olla suurem kui elamu omanik on lubanud. Samas peaks ta rahuldama korteri elektrienergia tarbimisvajaduse. Ühefaasilise ühenduse puhul lubab näites toodud peakaitse kasutada ühel ajal alljärgnevat tarbimisvõimsust:

 1 x 20A  4 kW
 1 x 25A  5 kW
 1 x 32A  7 kW
 1 x 40A  8 kW

Kolmefaasilise ühenduse puhul ning juhul, kui koormus on faaside vahel jaotatud ühtlaselt ja kui kasutegur on 1, vastab peakaitsme suurusele alljärgnev maksimaalne tarbimisvõimsus:

 3 x 10A  6 kW
 3 x 16A  10 kW
 3 x 20A  13 kW
 3 x 25A  16 kW
 3 x 32A  21 kW

 

Kas üürnikud saavad sõlmida võrgulepingu Imatra Elekter AS-ga või peavad nad seda tegema omaniku kaudu?

Võrguleping sõlmitakse omanikuga. Üürnikuga saab sõlmida lepingu siis, kui omanik seda lubab ning kui omaniku ja Imatra Elekter AS-i vahel on sõlmitud vastav koostöökokkulepe.

 

Kuidas peab käituma korrusmaja korteriomanik, kelle korteri elektriarvestil ei ole peakaitset?

Kui korruselamu korteril ei ole peakaitset, ei saa valida püsitasuga hinnapaketti. Kui klient siiski soovib püsitasuga hinnapaketti, tuleb tal pöörduda peakaitsme paigaldamise loa saamiseks majaomaniku (ühistu, linnavaraamet jt) poole, sest korrusmaja siseelektriseade on majaomaniku omanduses. Majaomanik paigaldab peakaitsme või laseb selle paigaldada korteriomanikul ja teatab sellest Imatra Elekter AS klienditeenindusele. Vältimaks hilisemaid arusaamatusi, esitatakse klienditeenindusele selle kohta ka majaomaniku kirjalik kooskõlastus. Neid töid võib teha ainult kvalifitseeritud elektrik. Selle töö ja peakaitsme maksumust on raske hinnata, arvatavasti jääb see 12-20 euro vahele.

 

Kuidas saan tasuda teie arveid?

Saate tasuda pangaülekandega, e-arvetega, Omniva postkontorites (teenustasu vastavalt Omniva hinnakirjale).

 

Millised andmed on vajalikud kodukliendi elektrienergia müügilepingu sõlmimiseks?

 • Tarbimiskoha aadress,
 • omaniku ees- ja perekonnanimi,
 • isikukood või sünniaeg,
 • postiaadress ja muud kontaktandmed,
 • tarbimiskoha ostu-müügi leping või kinnistusregistri väljavõte või pärimistunnistus,
 • arve saaja nimi,
 • arve saaja isikukood või sünniaeg,
 • arve esitamise aadress ja muud kontaktandmed,
 • tarbimiskoha peakaitsme tegelik suurus ja arvelduskoefitsient (kui on kasutusel),
 • kas leping on tähtajatu või tähtajaline,
 • soovitud toode
  • Partner 24 (elektrienergia põhitariifiga)
  • Partner 12/12 (elektrienergia ajatariifidega)
  • Partner 24 Pluss (elektrienergia püsitasu ja põhitariifiga)
  • Partner 12/12 Pluss (elektrienergia püsitasu ja ajatariifidega)
 • kas tarbimine on aasta lõikes ühtlane  või talvel suurem või suvel suurem,
 • aasta ligikaudne päevane ja öine tarbimine.

 

Kuidas saan teatada oma arvesti näitu?

 

Mida kujutab endast e-arve?

Alates 01.02.2014.a. lõpetati Eestis otsekorraldusteenuse pakkumine senisel kujul. Endistele otsekorralduse klientidele pakutakse asendusteenusena e-arve teenust kombineerituna e-arve püsimakseteenusega. Panga kaudu saadetav e-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks tavapärasele arvele ka masinloetav. Pank koostab e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mida maksja saab üle vaadata ja kinnitada maksmiseks. E-arve alusel saab maksja anda pangale ka e-arve püsimaksekorralduse, mille alusel tasub pank edaspidi e-arved automaatselt. Panga kaudu edastatav e-arve sisaldab kõiki arve kohustuslikke andmeid ja vastab Eesti e-arve standardile. E-arveid on kahte tüüpi: 1. Piiratud e-arve: sellisel juhul saab Teile arve saata lisaks Internetipangale ka e-mailile või paberkandjal. 2. Täis e-arve: sellisel juhul läheb arve ainult Teie Internetipanka. Rohkem infot saate lugeda siit

 

E-arve püsimaksekorraldus Imatra Elekter AS-ga?

E-arve püsikorralduse lepingu saate sõlmida pangakontoris või Internetipangas. Imatra Elekter AS kasutab viitenumbrina Teie lepingunumbrit. Imatra võrguklientidel, kellel oli eelnevalt otsekorraldusleping võrguteenuse arvele, peavad arvestama sellega, et elektrilepingu sõlmimisega muutub ka Teie viitenumber. Palume Teil selle aegsasti pangas ära muuta. Kui Te soovite sõlmida e-arve püsimakse lepingut kellegi teise nimele, siis palume Teil veenduda, et Teie e-arve on piiratud e-arve. Vastasel juhul ei saa sõlmida püsimaksekorraldust lepinguomanikust erinev isik.

 

Oman suvilat aiandusühistus. Praegu maksan elektri eest aiandusühistule. Kuidas saan tulla Imatra Elekter AS-i kliendiks?

 1. Ühistu peab esitama oma liikmete nimekirja, kus on fikseeritud nende kõigi kirjalik nõusolek ühistule kuuluva elektri välisvõrgu üleandmiseks Imatra Elekter AS-ga ja otsemüüki tulemiseks. Lisaks tuleb ära näidata iga maja peakaitsme suurus, nende omanike isikukoodid, elukoha aadressid ning telefoninumbrid. Tuleb esitada ka elektri välisvõrgu projekt, ehitusluba ja maakasutusõigust tõendav dokument.
 2. Imatra Elekter AS teostab elektri välisvõrgu elektrilise arvestuse. Kui arvestus näitab, et olemasolev võrk ei vasta antud peakaitsmete suurusele, siis tuleb nende amperaaz vähendada etteantud suuruseni.
 3. Imatra Elekter AS teostab ühistu elektri välisvõrgu ja arvestussüsteemide tehnilise seisukorra ülevaatuse, kus fikseeritakse puudused, mis tuleb enne otsemüüki võtmist kõrvaldada. Puuduste kõrvaldamise võib ühistu tellida talle sobivalt pädevust omavalt ettevõttelt. Soovi korral võib ka Imatra Elekter AS nimetatud puudused kõrvaldada, mis toimub tema poolt kooskõlastatud kalkulatsiooni alusel.
 4. Ühistu liikmete vormistamine Imatra Elekter AS-i otsetarbijateks toimub üheaegselt peale punktides 2 ja 3 toodud puuduste kõrvaldamist.
 5. Kui tööd teostab Imatra Elekter AS, siis toimub tasumine vastavalt kokkuleppele. Võimalik on tasuda ka maksegraafiku alusel, mille jaoks sõlmitakse ühistuga vastav leping. Otsemüüki vormistamine toimub pärast võrguühenduse kasutamise lepingu ja elektrienergia müügi lepingu sõlmimist iga kliendiga.