Imatra Elekter AS võrgulepingu tüüptingimused elektrienergia tootjale

Kehtivad alates 07.06.2012

 

ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad Imatra Elekter AS (edaspidi “võrguettevõte” või “pool”) võrgulepingu tüüptingimused (edaspidi “tüüptingimused”) reguleerivad võrguettevõtte poolt võrguteenuste osutamist elektrienergia tootjale (edaspidi “tootja” või “pool”):
1.1.1. kellel on võrguettevõttega tarbimis- ja tootmistingimused võrgulepingus kokku lepitud;
1.1.2. kelle tegevus elektrienergia tootjana on kooskõlas õigusaktidega;
1.1.3. kellele on õigusaktis sätestatud juhtudel Konkurentsiameti poolt väljastatud kehtiv tegevusluba elektrienergia tootmiseks.
1.2. Tüüptingimused reguleerivad tootjale võrguteenuste osutamist ka sel ajal, kui tootja tootmisseadmed talitlevad tarbimisrežiimil ja tootja on elektrienergia tarbija.
1.3. Mikrotootmisseadmete ja nende kaitseseadmete ühendamise ning talitlemise kohta kehtestab võrguettevõte eraldi tehnilised tingimused, mis on mikrotootjate võrgulepingu lahutamatuks osaks.
1.4. Tüüptingimused ei reguleeri tootjale elektrienergia müümist ega tootjalt elektrienergia ostmist.
1.5. Võrguettevõtte poolt tootjale elektrienergia müük üldteenusena või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamine on reguleeritud võrguettevõtte veebilehel avaldatud asjakohaste tüüptingimustega. Võrguettevõte võib kasutada võrgulepingus sätestatud tootjaga ja mõõtepunktiga seotud mistahes andmeid selleks, et tagada tootjale üldteenuse osutamine või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamine nimetatud tüüptingimuste alusel.
1.6. Võrguettevõte järgib võrguteenuste osutamisel turuosaliste võrdse kohtlemise põhimõtet ja tootja tootmis- ning tarbimisandmete töötlemisel konfidentsiaalsuse kohustust õigusaktis sätestatud korras.

 

MÕISTED
1.7. Võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.
1.8. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
1.8.1. edastamistasu põhitariif – elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik senti/kWh);
1.8.2. edastamistasu päevatariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00-23.00, suveajal kell 8.00-24.00 (mõõtühik senti/kWh);
1.8.3. edastamistasu öötariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-7.00, suveajal kell 24.00-8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik- senti/kWh);
1.8.4. EIC koodid – turuosalise või mõõtepunkti unikaalne identifikaator, mille alusel toimub turuosalise või mõõtepunktiga seotud andmevahetus, sh avatud tarnija valimiseks ja vahetamiseks toimuv andmevahetus;
1.8.5. elektrikatkestus – võrguettevõtte võrgus, liitumispunktis ja/või mõõtepunktis elektrivarustuse osaline või täielik katkemine või katkestamine või võrguühenduse läbilaskevõime piiramine, millega võib kaasneda ka võrguühenduse katkemine või katkestamine ja mille tulemusel tootja elektripaigaldis ei tööta normaaltingimustel ja/või puudub toodetud elektrienergia võrku andmise võimalus;
1.8.6. mikrotootja – tootja, kes toodab elektrienergiat ühe või mitme tootmisseadme abil, mille netovõimsus kokku on kuni 15 kW.
1.8.7. mikrotootmisseade – kohtkindel tootmisseade või elektri tootmise režiimis salvestusseade, mille faasinimivool ei ületa 25A kas ühe- või kolmefaasilises 230/400 V madalpingevõrgus. Mitme tootmisseadme korral ei tohi liitumispunktis nende summeeritud nimivoolud ühes faasis ületada 25A.
1.8.8. nõuetekohane tootmisseade – elektrienergia tootmiseks ettenähtud elektripaigaldis, sh elektri tootmise režiimis salvestusseade, mis vastab tegevusloa tingimustele ja õigusaktis, standardis, tehnilistes eeskirjades ja normides ettenähtud nõuetele; on läbinud edukalt katsetusperioodi, mille kohta on katsetustulemuste alusel väljastatud nõuetekohasust kinnitav dokument;
1.8.9. tootmistingimused – pingesüsteem, tootmisvõimsus, elektrivarustuse lubatud katkestusaeg või elektrivarustuse taastamise aeg, liitumispunkti ja mõõtepunkti (mõõtepunktide) asukohad, tootmisseadmete arv ja tüüp ja võimsus, kaitse- ja juhtimisautomaatika konfiguratsioon ning sätted, mõõteseadmete funktsionaalsus, muud võrguettevõtte poolt tootmistingimustena käsitletavad tehnilised tingimused;
1.8.10. võrgutasud – võrguettevõtte hinnakirjas ettenähtud tasud, mida võrguettevõte võib õigusakti, võrgulepingu või tüüptingimuste alusel tootjalt küsida;
1.8.11. võrguteenus – õigusaktis, võrgulepingus ja tüüptingimustes ette nähtud korras liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimaldamine, elektrienergia edastamine liitumispunktini või alates liitumispunktist, nõuetekohase mõõteseadme paigaldamine võrgus edastatud või võrku antud elektrienergia koguste mõõtmiseks või määramiseks, mõõtepunktis elektrienergia koguste ja võrguteenuste mahu mõõtmine või määramine, mõõteandmete kogumine ja töötlemine, lisateenuste osutamine;
1.8.12. võrguühenduse kasutusvõimsus – tunni keskmine aktiivvõimsus (mõõtühik – kW) elektrienergia võrgust võtmise ja võrku andmise suunas eraldi;
1.8.13. võrguühenduse lubatud kasutusvõimsus – võrguettevõtte poolt tootjale elektrienergia tootmiseks ja tarbimiseks eraldi lubatud maksimaalne võrguühenduse kasutusvõimsus (mõõtühik – kW);
1.8.14. võrguühenduse läbilaskevõime – võrguettevõtte poolt tarbijale lubatud võrguühenduse nimi- või sättevool; keskpinge tarbija puhul täiendavalt ka lubatud kasutusvõimsus.
VÕRGUTEENUSTE OSUTAMINE JA KVALITEEDINÕUDED
1.9. Võrguettevõte osutab tootjale õigusaktides, võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras võrguteenuseid. Võrguettevõte annab tootjale soovi korral selgitusi võrguteenuste ja võrgutasude kohta ning avaldab vastava teabe oma veebilehel.
1.10. Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral on ette nähtud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.”
1.11. Võrguettevõte ei vastuta pingekvaliteedi ega elektrikatkestuse eest peale liitumispunkti tootja elektripaigaldises.
1.12. Võrguühenduse ja võrguteenuste osutamise tehnilised tingimused määrab võrguettevõte.
1.13. Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Tootja ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet.
1.14. Normaalolukorras lähtuvad pooled põhimõttest, et nii võrku antav kui ka võrgust võetav reaktiivvõimsus oleks minimaalne. Võrku antava või võrgust võetava reaktiivvõimsuse lubatud kõikumine peab jääma piiridesse kuni ±5% tootmisseadme, sh elektrijaama nimiaktiivvõimsusest
1.15. Võrguettevõttel on õigus keelduda võrguteenuste osutamises õigusaktis sätestatud juhtudel, kusjuures võrguettevõte põhjendab tootjale oma keeldumist.

 

NÕUDED ELEKTRIPAIGALDISTELE JA ELEKTRI- JA MÕÕTESEADMETELE
1.16. Pooled tagavad, et võrgulepingu nõuetekohaseks täitmiseks vastavad nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised, elektri- ja mõõteseadmed ning nende käit õigusaktidele, standarditele ja tehnilistele eeskirjadele ja normidele.
1.17. Pooled hoiavad ja kasutavad oma elektripaigaldisi nii, et need ei tekitaks elektrisüsteemis häireid ega halvendaks elektrienergia jaotamist. Samuti kasutavad pooled elektripaigaldisi ja -seadmeid nii, et teiste isikute elektripaigaldistele, elektri- ega mõõteseadmetele ei tekiks õigusaktidele või eeskirjadele mittevastavaid kõrvalmõjusid või häireid.
1.18. Tootja (välja arvatud mikrotootja) täidab elektrisüsteemi varustuskindluse tagamiseks, avariiolukordade selgitamiseks ja likvideerimiseks süsteemihalduri ja võrguettevõtte juhiseid ja korraldusi.
1.19. Tootja (välja arvatud mikrotootja) kooskõlastab vajadusel eelnevalt võrguettevõttega oma elektripaigaldiste remondigraafikud.
1.20. Tootja (välja arvatud mikrotootja) tagab 5 (viie) tööpäeva jooksul võrguettevõttelt teate saamisest ligipääsu tootja valduses paiknevatele võrguettevõtte elektripaigaldistele, elektri- ja mõõteseadmetele. Jaotusvõrgu talitlust ohustavate häirete ja probleemide korral tagab tootja võrguettevõttele elektripaigaldiste kontrolli võimaluse esimesel võimalusel.
1.21. Võrguettevõttele eelnevalt esitatud nimekirjas toodud piisava kvalifikatsiooniga tootja poolt volitatud isikutel on õigus päevasel ajal kontrollida tootja elektripaigaldisi võrguettevõtte alajaamas, teatades sellisest soovist kirjalikult võrguettevõttele mõistliku aja ette.
1.22. Kui mõõteseadme kontrollimisel selgub, et mõõteseadme viga on suurem kui lubatud, on poolel õigus nõuda võrguteenuste mahu ja riiklike koormiste (maksud, tasud) ümberarvestamist kuni 3 (kolm) aastat tagasiulatuvalt. Võrguettevõtte mõõteseadme kontrollimise kulud tasub tootja üksnes juhul, kui mõõteseadme kontroll tehti tootja taotlusel ning kontrolliga ei tuvastata lubatust suuremat mõõteseadme viga. Tootja mõõteseadme kontrollimise kulud tasub võrguettevõte üksnes juhul, kui mõõteseadme kontroll tehti võrguettevõtte taotlusel ning kontrolliga ei tuvastata lubatust suuremat mõõteseadme viga.
1.23. Olemasolevate tootmisseadmete asendamise tehnilistelt parameetritelt senis(t)est erineva(te) vastu või tootmisseadmete arvu muutuse lepivad pooled eelnevalt kokku.

 

RELEEKAITSE JA AUTOMAATIKA
1.24. Pooled hoiavad nende omandis või valduses olevate elektripaigaldiste releekaitse, automaatikaseadmed ja sündmuste salvestid töökorras.
1.25. Tootja elektripaigaldiste releekaitse ja automaatika peavad vastama võrguettevõtte kehtestatud tingimustele.
1.26. Võrguettevõte annab tootjale kaitseseadmete sätete väärtused ja tehnilise informatsiooni võrguga ühendatava tootja elektripaigaldise ning võrgu kaitseseadmete ühilduvuse kohta.
1.27. Tootja teatab võrguettevõttele tootja elektripaigaldise releekaitse või automaatika sätete muutustest kirjalikult vähemalt 2 (kaks) kuud ette ning kooskõlastab muutuste tegemise eelnevalt kirjalikult võrguettevõttega.
1.28. Kui lühise väljalülitamise aeg tootja elektripaigaldises ületab 0,1 sekundit, lepivad pooled kokku releekaitse ühilduvuses.

 

ELEKTRIKATKESTUSED
1.29. Võrguettevõttel on õigus teha või lubada elektrikatkestust võrgus ja/või liitumispunktis ja/või mõõtepunktis õigusaktis ettenähtud korda järgides järgmistel juhtudel:
1.29.1. avariiolukorras ja rikke korral;
1.29.2. kui tootja elektripaigaldis või selle hoidmine või kasutamine ei ole kooskõlas õigusakti nõuetega, võrgulepinguga, tüüptingimustega või võrguettevõtte poolt ette nähtud tehniliste tingimustega;
1.29.3. kui tootja ületab võrguühenduse lubatud läbilaskevõimet või kasutusvõimsust;
1.29.4. kui tootja on õigusliku aluseta teinud lülitustoiminguid võrguettevõtte elektripaigaldises;
1.29.5. erakorralises olukorras õigusaktiga sätestatud tingimustel tarbimise või tootmise piiramisel;
1.29.6. vääramatu jõu esinemisel;
1.29.7. võrgulepingu, elektrilepingu, võrguettevõtte poolt osutatava üldteenuse või avatud tarne tingimuste tootjapoolsel olulisel rikkumisel, sealhulgas võlgnevuse korral;
1.29.8. elektrienergia ebaseadusliku tarbimise ja/või võrguteenuste ebaseadusliku kasutamise korral;
1.29.9. võrgus ehitus-, remont- või hooldustööde tegemiseks;
1.29.10. võrguettevõtte elektripaigaldistele, elektri- ja mõõteseadmetele ligipääsu takistamise korral;
1.29.11. tootja taotlusel tasudes elektrikatkestuse eest hinnakirja alusel;
1.29.12. muul õigusaktis sätestatud alusel.
1.30. Kui elektrikatkestus toimus tootjast tingitud põhjusel, taastab võrguettevõte elektrivarustuse, kui tootja on kõrvaldanud elektrikatkestuse aluseks olnud asjaolu ja hüvitanud võrguettevõttele elektrikatkestusega ning võrguühenduse taastamisega seotud põhjendatud kulud.
1.31. Elektrikatkestus, sh võrgu läbilaskevõime piiramine, ei vabasta tootjat võrgutasude maksmise kohustusest, kui õigusaktist ei tulene teisiti.
1.32. Tootja ei või võrguettevõtte nõusolekuta teha lülitamistoiminguid võrguettevõtte elektripaigaldises ega taastada võrguettevõtte poolt katkestatud võrguühendust.
1.33. Pooled püüavad kummalegi poolele vajalikud elektrikatkestused võimalusel ühildada.

 

MÕÕTMINE
1.34. Edastatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu mõõdab või määrab ja mõõteandmed töötleb võrguettevõte, kui õigusaktidest ja/või tüüptingimustest ja/või võrgulepingust ei tulene, et tootja poolt toodetud ja tarbitud elektrienergia mõõtmise korralduse, mõõtmise, mõõteandmete töötlemise ning mõõteandmete edastamise kohustus on tootjal endal.
1.35. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramise kord on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.
1.36. Tootjast sõltumatul põhjusel nõuetekohase mõõteseadmega mõõtmata elektrienergia võrku andmise või võrgust võtmise korral määrab võrguettevõte elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu võttes aluseks sarnaste päevade või tundide mõõteandmed. Võrgust võetud ja võrku antud elektrienergia kogus ja osutatud võrguteenuste maht määratakse sellise meetodiga võrgulepingu sõlmimisest või viimasest mõõteseadme tehnilisest kontrollimisest kuni nõuetekohase mõõtmise taastamiseni, kuid mitte üle 3 (kolme) aasta tagasiulatuvalt.
1.37. Mõõteseadmelt mõõteandmete kogumist ei loeta mõõtepunkti ega mõõteseadme tehniliseks kontrolliks.
1.38. Kui edastatud elektrienergia kogust ja osutatud võrguteenuste mahtu mõõdetakse liitumispunktist tootja pool, siis liidetakse mõõdetud kogustele ja mahtudele arvutuslikult määratud kaod. Kui edastatud elektrienergia kogust ja osutatud võrguteenuste mahtu mõõdetakse liitumispunktist võrguettevõtte pool, siis lahutatakse mõõdetud kogustest ja mahtudest arvutuslikult määratud kaod.
1.39. Võrguettevõte avaldab oma veebilehel teabe selle kohta, kuidas tootja pääseb ligi oma tootmis- ja tarbimisandmetele, mille kogumise eest vastutab võrguettevõte, ning esitab tootja soovi korral õigusaktis sätestatud juhtudel ja korras talle tasuta tema tootmis- ja tarbimisandmed.
1.40. Võrguettevõte teatab mõõtepunktis tootjalt elektrit ostvale elektrimüüjale tootmisandmed ja mõõtepunktis tootjale elektrit müüvale elektrimüüjale tarbimisandmed õigusaktis sätestatud korras.

 

TASUD JA ARVELDAMINE
1.41. Tootja tasub võrgutasusid, muid võrguteenuse osutamisega kaasnevaid tasusid, riiklikke koormisi (maksud, tasud) õigusaktis, võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas ettenähtud korras ning ulatuses.
1.42. Arvestus- ja arveldusperioodiks on 1 (üks) kalendrikuu, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
1.43. Tootja maksab võrguettevõttele edastamistasu tema poolt tarbitud elektrienergia koguse alusel.
1.44. Arve väljastatakse tootjale kas paberkandjal või elektrooniliselt ja see tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõttele.
1.45. Võrguettevõttel on õigus lükata arve koostamine ja esitamine tootjale edasi seni, kuni arve summa on väiksem võrguettevõtte veebilehel avaldatud minimaalsest arve summast.
1.46. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (võrguettevõtte kulutused, viivised, intressid, leppetrahvid, riiklikud koormised), teiseks loetakse kaetuks võrguettevõtte poolt tootjale üldteenuse osutamisest või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamisest tekkinud põhikohustused ning kolmandaks loetakse kaetuks võrgulepingust ning võrguteenuste osutamisest tulenevad põhikohustused. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
1.47. Kui tootja ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõttel õigus tootjalt nõuda kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude täieliku laekumise päeval.
1.48. Kui võrguteenuste tegelik maht erineb tootjale esitatud arvel näidatud võrguteenuste mahtudest, võib võrguettevõte esitada tootjale uue arve või korrigeerida järgmise arveldusperioodi arvet.
1.49. Võrguettevõte võib tootjalt küsida ettemaksu, mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu sissejääva 2 (kahe) arveldusperioodi tasu, kui tootja:
1.49.1. on võlgu võrgulepingust või üldteenuse osutamisest tulenevate tasude maksmisel või avatud tarne ahela katkemisel võrguettevõtte poolt osutatud avatud tarne eest tasumisel;
1.49.2. tootja on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.
1.50. Ettemaks tagastatakse tootjale võrgulepingu lõppemisel kui kõik tootja kohustused võrguettevõtte ees on nõuetekohaselt täidetud.
1.51. Kui tootja on omal algatusel teinud võrguettevõttele ettemaksu, ei ole võrguettevõttel kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Tootja soovil arvestab võrguettevõte ettemaksu tulevaste arvete katteks või tagastab ettemaksu tootjale.
1.52. Võrguettevõte ei tasu tootjale ettemaksu eest intressi.
1.53. Tootja valitud hinnapakett hakkab kehtima poolte vahel kokkulepitud päevast.
1.54. Kui võrguettevõte muudab hinnakirja ja tootja ei avalda hiljemalt hinnakirja muudatuste jõustumise ajaks ise võrguettevõttele soovi vahetada seoses sellega hinnapaketti, vahetab võrguettevõte tasuta tootja kehtiva hinnapaketi tema hinnangul kõige sarnasemate tingimustega uue hinnapaketi vastu. Kui tootja võrguettevõtte poolse hinnapaketi asendusega ei nõustu, on tootjal õigus valida endale uus hinnapakett tasuta. Uus hinnapakett hakkab kehtima tootja valikule järgnevast arveldusperioodist.
1.55. Võrguettevõttel on õigus küsida hinnapaketi vahetamise eest tootjalt tasu hinnakirjas sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA KEHTIVUS
1.56. Võrguleping jõustub võrgulepingus kokku lepitud ajal. Võrguleping võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu, milles lepitakse samuti kokku võrgulepingus.
1.57. Tüüptingimused ja võrguettevõtte hinnakiri kehtivad kõigi jõusolevate võrgulepingute ja sõlmitavate võrgulepingute kohta sõltumata sellest, kas need on vahetult võrgulepingule lisatud või mitte.
1.58. Võrguleping lõpeb:
1.58.1. tähtajalise võrgulepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppu võrgulepingu lõpetamisest; kui kumbki pool teadet tähtaegselt ei esita, loetakse võrguleping pikenenuks samaks tähtajaks ja samadel tingimustel;
1.58.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;
1.58.3. võrgulepingu ülesütlemisel õigusaktides, võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud alustel ja korras;
1.58.4. äriühingust tootja lõppemisel;
1.58.5. tootjale elektrienergia tootmiseks antud tegevusloa kehtivuse lõppemisel;
1.58.6. muul õigusaktis ettenähtud alusel.
1.59. Tootja teatab tähtajalise või tähtajatu võrgulepingu ülesütlemisest võrguettevõttele ette 30 (kolmkümmend) päeva.
1.60. Tootja võimaldab võrguettevõttele võrgulepingu lõppemisel mõõteseadme ülevaatuse ja vajadusel elektrikatkestuse tegemise liitumis- ja/või mõõtepunktis.

 

VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUTMINE
1.61. Võrgulepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alustel kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis, samuti võrguettevõtte veebilehel iseteeninduses.
1.62. Võrguettevõttel on õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegu järgides õigus ühepoolselt muuta tüüptingimusi ja hinnakirja. Võrguettevõte annab tootja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta. Tootjal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguleping üles öelda.

 

VASTUTUS
1.63. Pooled vastutavad õigusaktis, võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi “kohustuse rikkumine”) eest õigusaktides sätestatud korras.
1.64. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
1.65. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta võrgulepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks tulekahju, majandusblokaad, streik, terrorismiakt, eriolukorra või erakorralise seisukorra väljakuulutamine, süsteemihalduri tegevus elektrivõrgus varustuskindluse tagamiseks, elektri tootmise või tarbimise piiramine õigusaktis, võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud juhtudel ja korras, võrgus esinevad ettenägematud rikked).
1.66. Kui õigusaktis, standardis või tehnilistes eeskirjades on teatud asjaolu sõnaselgelt loetud vääramatuks jõuks (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus), on selline asjaolu kohustuse rikkumist vabandav. Samuti on vabandatav kohustuse rikkumine, mis on tingitud võrgulepingu pooleks mitteoleva teise turuosalise (süsteemihaldur, teine võrguettevõte, tootja, tarbija) tegevusest või tegevusetusest, sh tema elektripaigaldise mittenõuetekohasest toimimisest.
1.67. Tootja vastutab tema valduses paiknevate võrguettevõtte elektripaigaldiste, elektri- ja mõõteseadmete ning nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest ning teavitab võrguettevõtet nende rikkumisest või kaotsiminekust, samuti ebaseadusliku elektrienergia tarbimise ning võrguteenuste kasutamisest või sellisest kahtlusest.
1.68. Võrku antava elektrienergia parameetrite nõuetele mittevastavuse korral võib võrguettevõte nõuda võrku antava elektrienergia parameetrite nõuetele vastavusse viimist või keelduda tootjale võrguteenuste osutamisest.
1.69. Kui mõõtesüsteemi või selle osa kahjustamise või kaotsimineku põhjustas tootja, hüvitab ta võrguettevõttele selle parandus-, vahetus-, asendus- või ümberehituskulud.
TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD
1.70. Õigusaktist, võrgulepingust, tüüptingimustest ja hinnakirjast tulenevad teated ning nõusolekud loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.
1.71. Füüsilisest isikust tootja annab võrguettevõttele, isikutele, keda võrguettevõte kasutab oma kohustuste täitmiseks ja isikutele, kellele võrguettevõte on loovutanud tootja vastu võrgulepingust tulenevad nõuded, nõusoleku võrgulepingust ja võrguteenuste osutamisest saadud tootja isikuandmete töötlemiseks võrgulepingu täitmise ja võrguteenuste osutamise eesmärgil. Tootjal on õigus igal ajal isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta.
1.72. Tootjal on õigus võrguettevõttelt muuhulgas saada teavet:
1.72.1. mõõteseadme, selle juurde kuuluvate lülitite ning nendel asuvate plommide kohta;
1.72.2. avariiolukorra põhjuste kohta, mis võisid mõjutada tootja elektripaigaldisi, elektri- ja mõõteseadmeid.
1.73. Võrguettevõttel on õigus tootjalt muuhulgas saada teavet:
1.73.1. võrgu töörežiimide planeerimiseks;
1.73.2. tootja elektripaigaldiste, elektri- ja mõõteseadmete ning toodetava elektrienergia parameetrite kohta.
1.74. Võrgulepingu sõlmimisega annab tootja võrguettevõttele nõusoleku võrguettevõtte telefonile saabunud tootja kõnede salvestamiseks, töötlemiseks ja vajadusel kasutamiseks.
1.75. Võrguettevõte teavitab tootjat plaanilistest elektrikatkestustest oma veebilehel, e-kirja või telefonile edastatava lühisõnumi vahendusel vähemalt 2 (kaks) päeva ette.
1.76. Võrguettevõte teavitab muudest elektrikatkestustest ja lülitustoimingutest tootjat õigusaktides ja/või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras.
1.77. Tootja võtab tarvitusele abinõud temale elektrikatketusega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju ära hoidmiseks.
1.78. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete, sh tootja käidukorraldaja andmete muutumisest teavitatakse teist poolt 7 (seitsme) päeva jooksul.

 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1.79. Võrgulepingust tulenevad vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.

1.80. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

1.81. Füüsilisest isikust tootja võib võrgulepingust tulenevate tarbijaga seonduvate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse teenuse väärtus on 20 või enam eurot, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

1.82. Võrgulepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.